SISTEM INTEGRAT PENTRU REDUCEREA IMPACTURILOR ŞI RISCURILOR DE MEDIU ŞI ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE ÎN CICLUL DE UTILIZARE AL APEI (WATUSER)

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-1491, Contract nr. 60 / 2012, (2012-2016)
English
  Descrierea proiectului

Proiectul WATUSER este un proiect complex implementat în perioada 2012 - 2015 în cadrul Programului 4 Parteneriate în Domenii Prioritare al PNCDI II (2007 - 2013) de către două universităţi de prestigiu din România : Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, care este coordonatorul proiectului şi Universitatea Politehnica Timişoara şi 2 operatori regionali de apă : SC APAVITAL SA din Iaşi şi SC AQUATIM SA din Timişoara, care participă în calitate de  parteneri. Proiectul este finanţat de către Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) şi dispune de 2 862 400 RON (buget de stat si cofinantare proprie).

Proiectul WATUSER abordează într-o manieră integrată o serie de probleme complexe referitoare la managementul durabil al ciclului de utilizare a apei. Acesta cuprinde o serie de etape, în care resursele de apă sunt captate, tratate, utilizate (pentru consum uman sau industrial), colectate, epurate si  ulterior reintroduse în mediul natural.

Ciclul de utilizare a apei este un sistem complex, având în vedere multitudinea  căilor de utilizare a resurselor de apă, precum şi modul de management a apelor uzate.  În plus, complexitatea sistemului provine si din necesitatea de a administra schimbările în calitatea apei, ţinând cont de dinamica spațială și temporală a disponibilitătii resurselor de apă, precum și de o serie de incertitudini, cum ar fi fenomenele naturale extreme, poluarea accidentală și schimbarile climatice.

Un alt obiectiv al acestui sistem complex se referă la managementul resurselor de apă, în scopul de a controla potențialele impacturi si riscuri asupra mediului si a sanatatii umane, in ciclul de utilizare al apei. Riscul este definit ca probabilitatea unui produs sau a unei situații de a crea efecte negative în anumite circumstanțe, care afectează sănătatea umană sau mediul natural.

În timp ce riscurile legate de utilizarea resurselor de apă se referă în principal la fenomenele naturale extreme (și într-o mai mică măsură la cele antropice), cum ar fi inundații, secetă, etc, care cauzează situații dezastruoase pentru sănătatea umană și mediul natural, proiectul WATUSER consideră calitatea apei ca un risc atât din punct de vedere al mediului natural cât şi al sănătății umane, deşi riscurile asociate sunt mai puțin vizibile decât în cazul fenomenelor naturale extreme, dar în acelaşi timp la fel de importante.

Prezentarea proiectului WATUSER

WATUSER project presentation

Watuser - Flyer

Watuser - Roll-up

Curs de specializare WATUSER pentru profesionistii din cadrul operatorilor regionali de apa

RAPORT FINAL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC_2012-2016